KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Wełniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Weltech Jacek Wełniak  z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 40c/1 ,85-667 Bydgoszcz,

2. administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z pod adresem e-mail biuro@wetlech.com.pl oraz pisemnie na adres siedziby;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży i dostawy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. RODO,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: 

A)producenci i dystrybutorzy oferowanych przez administratora maszyn,

B) przewoźnicy,

C) banki,

D) biuro księgowe/ rachunkowe emrowka.pl , nr zezwolenia Ministra Finansów 26962/01,

przy czym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty wygaśnięcia stosunku umownego;

5. posiada Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie w formie pisemnej żądania  na adres siedziby administratora – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

f. przenoszenia swoich danych osobowych,

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych umowa nie będzie mogła być zawarta. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.

9. Jesteśmy normalni i otwarci. Zapraszamy.